Świadczenia rodzinne

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie – Świadczenia Rodzinne przypomina o terminach składania wniosków o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2021/22.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 lipca (elektronicznie – portal empatia.mrpips.gov.pl) lub tradycyjnie – papierowo od 1 sierpnia br.

Do wniosku należy dołączyć:
• nakaz płatniczy za 2020 r. lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za 2020 r.,
• osoby ubiegające się o urlop wychowawczy- Pit 11 za 2020 rok,
• w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną kobiety nie później niż od 10 tyg. ciąży do porodu.
• osoby mające zasądzone alimenty a nie otrzymujące ich w pełnej wysokości – zaświadczenie od komornika za 2020 r. o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
• osoby pobierające stypendia zaświadczenie/oświadczenie o ich wysokości za 2020 r.
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych– zaświadczenie ze szkoły

W przypadku osób mających zerowy dochód za rok 2020, a  w 2021 r. podjęły zatrudnienie – zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
Osoby które podjęły zatrudnienie w ciągu roku 2020 zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający datę rozpoczęcia pracy.
W przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz wysokość utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy, PIT 11 za rok 2020 ).
Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego: zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza powyższą kwotę (tj. 674 zł lub 764 zł), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa powyżej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Wypłacane świadczenia są finansowane ze środków budżetu Państwa

 

Dokumenty do pobrania:

Aktualne wnioski

 


Informacje:

tel: 14 688 01 55, e-mail: sr (malpa)gmina.tarnow.pl